Back to Top Anasayfa

?zel Yetenek B?l?mleri ve S?navlar?

?ZEL YETENEK SINAVI ?LE ?LG?L? GENEL B?LG?LER VE SE?ME Y?NTEM?

?zel yetenek gerektiren programlara ba?vurular do?rudan program?n ba?l? bulundu?u y?ksek??retim kurumuna yap?l?r. S?nav ve de?erlendirme i?lemleri ilgili y?ksek??retim kurumu taraf?ndan y?r?t?l?r.

?zel yetenek s?nav?yla ??renci alan y?ksek??retim kurumlar?na ba?vurabilmek i?in o y?lki YGS?ye girmek ve her y?ksek??retim kurumunun baraj olarak kabul etti?i puan? ge?mek ?artt?r.

?zel yetenek s?navlar?nda kullan?lacak puanlar ?unlard?r:

  • ?zel Yetenek S?nav? Puan? (?YSP).
  • A??rl?kl? Orta??retim Ba?ar? puan? (AO?BP).
  • Aday?n Ald??? En Y?ksek YGS Puan?.

Bu ?? puan?n belli kurallara g?re hesaplanmas?yla ortaya ??kacak puana g?re en y?ksek puandan ba?lanarak ilgili b?l?m?n kontenjan? say?s?nda aday, ?zel yetenek b?l?m?n? kazanm?? olacakt?r.

?zel yetenek s?nav? sonu?lar?na g?re ??renci alan Antren?rl?k E?itimi, Bede E?itimi ve Spor ??retmenli?i, M?zik ??retmenli?i, Resim-?? ??retmenli?i, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Y?neticili?i b?l?mleri E?itim Programlar? olarak adland?r?lacakt?r. ?zel yetenek s?nav? ile ??renci alan E?itim Programlar?na ba?vurabilmek i?in gerekli taban YGS puan? ( en az 180) ilgili y?ksek??retim kurumlar? taraf?ndan her y?l a??klan?r. E?itim programlar? d???nda kalan ?zel yetenek s?nav? ile ??renci alan b?l?mlere ba?vurabilmek i?in YGS puan t?rlerinin her hangi birinden 140 puan alm?? olmak gerekir. Bu programlardan her birine puan t?r?nde s?n?rland?rma yap?lmadan ve en az ka? puan alm?? adaylar?n ba?vurabileceklerine ilgili y?ksek??retim kurumu karar verir ve bas?n yoluyla duyurur.

?zel yetenek s?nav? sonu?lar?na g?re ??renci alan programlardan Tablo 4?teki e?de?er lisans programlar?na yatay ge?i? yoluyla ge?mek isteyen adaylar?n ilgili puan t?r?nden 180 veya daha fazla puan alm?? olmalar? zorunludur. Merkezi yerle?tirme ile bir y?ksek??retim program?na kesin kay?t hakk? kazanm?? adaylar da isterlerse ?zel yetenek s?nav?yla ??renci alan y?ksek??retim programlar?na ba?vurabilirler.

2015?de YGS/LYS puan? veya ?zel yetenek s?nav? sonucu ile ?rg?n y?ksek??retim program?na veya a??k ??retimde kontenjan s?n?rlamas? olan program?na yerle?en adaylar?n orta ??retim ba?ar? puanlar?na uygulanacak katsay? yar?ya d??ecektir. S?navs?z ge?i? ile meslek y?ksek okullar? veya a??k ??retimde kontenjan s?n?rlamas? olmayan b?l?mlerde bu kural uygulanmayacakt?r. Not: Bu bilgiler 2015 ?SYS k?lavuzundan (Sayfa 26, 27 ve tablo 5) al?nm??t?r. Burada k?saca verilmi?tir. Konu ile ilgili a??klamalar tam olarak belirtilen kaynaktan al?nabilir.

?ZEL YETENEK SINAVI ?LE KAYIT YAPILAB?LEN Y?KSEK??RET?M PROGRAMLARI
?ZEL YETENEK SINAVI ?LE KAYIT YAPILAB?LEN Y?KSEK??RET?M PROGRAMLARI
?ZEL YETENEK SINAVI SONU?LARINA G?RE ??RENC? ALAN Y?KSEK??RET?M PROGRAMLARI? VE KONTENJANLARI (TABLO-5)
?ZEL YETENEK Y?KSEK??RET?M PROGRAMLARI KO?ULLARI (TABLO-5)