Back to Top Anasayfa

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi)

TEOG NEDİR?

TEOG: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir.

Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

MODELİN AMAÇLARI
 • Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
 • Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak
 • Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak
 • Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
 • Öğretmenin meslekî performansını artırmak
 • Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak
 • Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek
 • Başarı değerlendirmesini sürece yaymak
 • Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak
 • Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek
 • Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek
MODELİN UYGULANMASI

2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler:

 • Fen ve Teknoloji
 • Matematik
 • Türkçe
 • Yabancı Dil
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak

Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek

Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek

Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek

Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak

Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak

Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması: Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

TEOG Yılsonu Başarı Puanının Hesaplanması

Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalaması:

TEOG Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalaması

Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı: Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

TEOG Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması: 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

TEOG Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak.

Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

 1. Tercih önceliği,
 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.